• Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Sklep meblowy
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Sklep meblowy, dostępny pod adresem https://www.shop-goforindia.pl/ jest prowadzony przez:

DANUTA GABRYSIAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K&M Design Danuta Gabrysiak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261618865, nr REGON 383257914, ul. Sapieżyńska 1/4, 00-215 Warszawa

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@shop-goforindia.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
790 502 022

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://shop-goforindia.pl/news/n/509/Polityka-prywatnosci-RODO-i-cookies
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://shop-goforindia.pl/news/n/67/Regulamin
  • Regulamin newslettera - https://shop-goforindia.pl/news/n/657/Regulamin-newslettera

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 10.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 22f7994f-4e3c-4780-8f7f-3d31a0d9225a.